خانه » مطالب جالب روز » مرکز و لیست تعبیر خواب به همراه پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب

مرکز و لیست تعبیر خواب به همراه پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب

مرکز و لیست تعبیر خواب به همراه پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب  تعبیر خواب و رویاهایی که ممکن است بیشتر ما در طول زندگی مان تجربه کرده باشیم. خواب و رویا مجموعه‌ای از تصاویر است که ظاهرا ضدونقیض و بی‌معنی هستند، اما در واقعیت ناشی از عناصر روانشناختی هستند و معانی روشنی در بر دارند. در سایت پروفایل همراه باشید تا تعبیر خواب و تفسیر و معنی واقعی ۲۱۰ خواب که همه ما تا به حال دیده ایم را بدانید.


تعبیر خواب تعبیر خواب آنلاین + تعبیر خواب از دیدگاه اسلام و علم و غرب تعبیر دیدن مرده در خوابتعبیر خواب مرده حضرت امام جعفر صادق (ع) اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و یا اینکه از تو روگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای . دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دیدمرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد. اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در حال جان کندن می‌باشد، یـعـنـی آن شخص در عالم برزخ در عذاب الهی است. اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد. اگر ببینی مردۀ آشنایی زنده شده است، تعبیرش عمل است، اگر «پادشاهی» این خواب را ببیند، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزد و یا چنانچه از کاری قطع امید کرده، دوباره مشغولش می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش كرد. تعبیر خواب مرده یوسف نبی علیه السلام دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد دیدن سلام کردن به مرده شادی بود دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود تعبير خواب ديدن جسد و جنازه مرده در خواب دليل بر طول عمر است.خونين ديدن مرده در خواب يا دليل بر مال مرده است که درست بدست نيامده يا ظلمي که به او روا شده است. تعبیر دیدن سگ در خوابتعبیر خواب سگ حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب سگ بر چهاروجه است؛ اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار). سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار). چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین). تعبیر خواب سگ محمد بن سیرین سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می‌كرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند كه سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند كه گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند. اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند. اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند. اگر دید كه سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد. تعبیر دیدن مار در خوابتعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق (ع) مشاهده مار درخواب ده وجه هست. اول: دشمن مخفی. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب. تعبیر خواب مار یوسف نبی علیه السلام مشاهده مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او خوشحال شود مشاهده بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند مشاهده گزیدن مار از دشمن گزند رسد مشاهده مار بزرگ دشمن بزرگ باشد تعبیر دیدن دندان در خوابتعبیر خواب دندان امام جعفر صادق (ع) دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان. تعبیر خواب دندان يوسف نبي (ع) دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد. تعبیر خواب دندان حضرت دانیال دندان به خواب، خانواده صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد. تعبیر دیدن شکستن دندان در خوابتعبیر خواب شکستن دندان حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت خانواده و بستگان. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف (گزند و زيان). ششم: مفارقت وجدائي از خويشان. تعبیر خواب شکستن دندان محمدبن سیرین محمدبن سیرین در تعبیر خواب دندان گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید. اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است. تعبیر خواب شکستن دندان حضرت دانيال حضرت دانيال گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنب دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشان دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود. نداشتن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب نداشتن دندان به فرمایش حضرت دانیال حضرت دانیال فرماید: دندانها به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندانهای زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندانهای جلو دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است. دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند. دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای جلو و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندانی از جلو او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود. تعبیر خواب نداشتن دنـدان آنلی بيتون آنلی بيتون گوید: تعبیر خواب هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نداشتن توانایی کافی برای پیش بردن اهداف است. تعبیر خواب دیدن افراد بی دندان ، تلاش دشمنان برای بدنام کردن شما است. تعبیر خواب نداشتن دنـدان جابر مغربی جابر مغربی گوید: اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او. تعبیر دیدن خون در خواب تعبیر خواب خون یوسف نبی علیه السلام دیدن خون غم واندوه بود دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید تعبیر خواب خون حضرت دانیال (ع) اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است. اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد). تعبیر خواب خون محمد بن سیرین اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او الوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند. تعبیر دیدن زن در خوابتعبیر خواب زن حضرت امام جعفر صادق (ع) ديدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادي و مقصود. دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان. چهارم: فراخي نعمت. پنجم: قحطي و تنگي. ششم: توانگري اگر زني بيند كه پسري زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد، اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود. تعبیر خواب زن یوسف نبی علیه السلام دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند. تعبیر خواب زن ابن سیرین زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌ تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد. تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد. تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند. اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد . اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، یـعـنـی حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد تعبیر دیدن حاملگی در خوابتعبیر خواب حاملگی امام صادق (ع) اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود. تعبیر خواب حاملگی محمد بن سیرین اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود. تعبیر خواب حاملگی منوچهر مطیعی دیدن زن حامله در خواب مواجه شدن با گناه و بار غم است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حامله شده است خواب شما بیانگر این است که تکلیفی سنگین بر شما محول خواهد شد که انجام دادن این تکلیف برای شما سخت خواهد بود. اگر زن هستید و در خواب دیدید که خودتون حامله شده اید غمی نصیب شما خواهد شد که به اندازه حمل جنین این غم طول خواهد کشید. اگر در کوچه ببینید زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی و بدی به زودی به شما داده خواهد شد. تعبیر دیدن پول و ثروت در خوابتعبیر خواب پول و ثروت امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: پول در خواب عبارت است از : حرف‌های درست , برآورده کردن حاجت و خواسته , حکومت , مال جمع آوری شده , دوست , فرزند , یار و رفیق , رزق و روزی فراخ و گسترده , ایمنی , کنیزک , به دست آوردن جا و مقام , منزلت و احترام ، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی. تعبیر خواب پول و ثروت حضرت دانیال (ع) حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ثروتمند و با خدمه و حشم شده‌ای، یـعـنـی در دنیا به نعمت‌های زیادی می‌رسی، ولی دین و ایمان تو تباه و نابود می‌شود. تعبیر خواب پول و ثروت ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد. هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد. اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد. اگر ببینی رنگ درهم سیاه است و رویش عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت. تعبیر دیدن آب در خوابتعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع) غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد : یقين – قوت – کار صعب و دشوار – همدم و هم صحبت کسي شدن – در خدمت مقام مهم شهر بودن تعبیر خواب آب حضرت دانیال نبی (ع) اگر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آب مي دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي يابد و از غصه و اندوه رها ميشود. اگر ببيند به مردم آب ميدهد بر دينداري و ديانت و کارهاي نيکو و پسنديده دلالت دارد اگر ببيند تن به آب سپرده و سالم است به کارهاي مهم مشغول ميشود و شغلهاي شايسته پيدا ميکند به مرحله اي چون رياست و سروري ميرسد و سخنش پذيرفته ميشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد اگر ببيند به درون آب صاف و زلالي رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دين و اعتقادي او دلالت دارد و توکلش بر خداي متعال است و دلالت دارد بر اينکه کارهئي که انجام ميدهد درست است و نتيجه مطلوب خواهد داشت اگر ببيند به باغ آب ميدهد در انتخاب و گزينش همسر موفق خواهد بود اگر ببيند که آب پاک روي او ريختند دليل آنست که خيرو منفعتش به ديگران ميرسد و اگر باکسي همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد اگر ببيند آب نا پاک و تيره بروي او ريختند دليلش آنست که خيرش به ديگران نمي رسد و هميشه در فکر خود است تا ديگران و در امور خودش را بر ديگران ارجح ميداند تعبیر دیدن آتش در خوابتعبیر خواب آتش امام صادق (ع) ۱- دیدن خواب آتش گرفتن پهلو و نسوختن بدن نشان رسیدن خیر و نیکی به آن شخص است. ۲- دیدن خواب سوختن با آتشی که نور نداشت نشان دچار شدن به بیماری سردرد است. ۳- دیدن خواب سوختن کامل با آتشی که نور نداشت نشان به دنیا آمدن فرزند از خویشان و فرزندان او خواهد بود که مال و بزرگی به اندازه آن آتش خواهد یافت و مردم بر وی ثنا گویند. تعبیر خواب آتش دانیال نبی ۱- اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد. ۲- اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش او را سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرار مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد. توضيح : در اين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برای اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه ۶۶ قرآن مجيد رجوع کنيد. ۳- اگر ببيند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود. ۴- اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تب گريبانش را خواهد گرفت. ۵- اگر ببيند که آتش اندامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد. ۶- اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که ناتواني بوجود مي آورند. ۷- اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرام نصيبش مي شود. ۸- اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمني و در گيري و در نهايت با زور به چنگ مي آورد اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمي و جرقه به سوي او مي رود ، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد تعبیر دیدن مردن (مرگ) در خوابتعبیر خواب مردن حضرت امام جعفر صادق (ع) حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرماید: دیدن کفن مرده در خواب دلیل بر مال یا ظاهر شدن مشکل یا فساد دین است . تعبیر خواب زنده شدن مرده ای که معروف است دلیل بر مال است. تعبیر خواب مردن حضرت دانیال (ع) حضرت دانیال میگوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند. تعبیر خواب مردن جابر مغربی جابر مغربی میگوید: دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود. تعبیر خواب مردن ابراهیم کرمانی ابراهیم کرمانی میگوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است. تعبیر خواب مردن در کتاب سرزمین رویاها شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست. خواب ببینید که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند. نزدیکان شما میمیرد : پول , ارث بچه ها می میرند : پول دریافت میکنید. دوستان میمیرند : بر دشمنان غلبه میکنید. یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی میشود. شما کمک میکنید یک مرده را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز میشوید. تعبیر دیدن عروسی در خوابتعبیر خواب عروسی امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال , آسایش و آرامش , شادی و نشاط . تعبیر خواب عروسی محمد بن سیرین محمد بن سیرین میگوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند. تعبیر دیدن مدفوع در خوابتعبیر خواب مدفوع حضرت امام جعفر صادق ع دیدن مدفوع و اسهال در خواب اگر در جایگاه آن باشد دلیل بر ۴ چیز است مال حرام -گشایش و آسانی در کار -خرج کردن پول برای عیال و خانواده -برطرف شدن اندوه و غم. همچنین دیدن مدفوع حیوانات در خواب دلیل بر گنج و ثروت است تعبیر خواب مدفوع حضرت دانیال (ع) تعبیر پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد تعبیر خواب مدفوع محمد بن سیرین اگر کسی دید که در مستراح یا توالت مدفوع یا ادرار می کرد، دلیل که غرق در ثروت شود. اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، یـعـنـی مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی. اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد. اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود. اگر ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری. تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای، یـعـنـی مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی. تعبیر دیدن گل در خوابتعبیر خواب گل حضرت امام جعفر صادق (ع) ديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه). چهارم: كنيزك. پنجم: غلام. ششم: نامه. تعبیر خواب گل يوسف نبي عليه السلام ديدن نبات و شکر و انگبين و گل و شکر و مانند آن تعلق به ايمني دارد. تعبیر خواب گل محمدبن سيرين ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود. تعبیر دیدن کشتن (قتل) در خوابتعبیر خواب کشتن (قتل) امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی تعبیر خواب کشتن (قتل) محمدبن سيرين محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد، دليل كه منفعتي بدان كس رساند. تعبیر خواب کشتن (قتل) ابراهيم كرماني ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد او را گروهي بكشتند، دليل منفعت است. اگر ديد شخصي او را بكشت به ظلم، دليل كه بيننده مظلوم است و حق تعالي كسي را به او بگمارد تا مكافات ان باز كند. تعبیر دیدن دعوا کردن در خواب تعبیر خواب دعوا امام صادق (ع) امام صادق (ع) فرماید : تعبیر خواب دعوا نشانه ای از : شفاعت-مجادله و بگومگو-حل شدن مشکل-سفر-شرف و بزرگی-مال حرام تعـبیر خواب دعوا مطیعی تهرانی مطیعی تهرانی: اگر آن که با او دعوا می‌کنید آشنا بود دو حالت دارد. اگر او با شما دعوا می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود. اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید. تعبیر خواب دعوا معبرین غربی اگر در خواب با شخص غریبه‌ای مشاجره و دعوا می‌کنید به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچا بدشانسی بشوید. دعوا و درگیری در خیابان بیانگر دوره‌ای از آشفتگی و بی قراری در زندگی شماست. تعـبیر خواب دعوا ابراهیم کرمانی ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب خود ببینی که کسی به تو سیلی زده است تعبیرش این است که از کسی حرف زشتی میشنوی و آبروی تو را میبرد. تعبیر دیدن فریاد زدن در خوابتعبیر خواب فریاد امام جعفر صادق(ع) امام جعفر صادق (ع) فرماید : بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار ترس و بیم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید….. بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست. تعبیر خواب فریاد یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن فریاد تندرستی و فراخی است. تعبیر خواب فریاد ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی فریاد زاری می‌آید [احتمالاً منظور از “زاری”، گریه و ناله‌ای است که همراه با دعا و خواستن چیزی باشد]، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی. اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید [احتمالاً منظور از “ناله”، صدایی است از روی غم و درد باشد]، یـعـنـی چیز ناخوشایندی میشنوی. اگر ببینی تو را از جای دوری با فریاد صدا می‌زدند، چنانچه جوابشان را داده باشی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر جوابشان را نداده باشی، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی. دیدن ازدواج کردن در خواب چه تعبیری داردتعبیر خواب ازدواج کردن حضرت امام جعفر صادق (ع) حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است. بزرگی و مقام , زیادتی مال , سرحالی و آسایش , خرمی و شادی تعبیر خواب ازدواج کردن ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی. تعبیر دیدن گرگ در خوابتعبیر خواب گرگ حضرت امام جعفر صادق(ع) حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. زن , کنیزک , خادم تعبیر خواب گرگ يوسف نبي (ع) يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد. تعبیر خواب گرگ ابن سیرین ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرگ تو را دریده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی. اگر ببینی گرگ را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد. اگر ببینی مثل گرگ دم داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند . تعبیر دیدن ادرار کردن در خوابتعبیر خواب ادرار کردن , امام جعفر صادق (ع) حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ادرار کردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنکه درويش باشد. بنده را آزادي بود , بيمار را شفا بود , محبوس را فرج بود , مسافر را باز آمدن بود , عامل را معزولي بود , خليفه را مرگ بود , قاضي را عزل بود , بازرگان را زيان باشد در تجارت. تعبیر خواب ادرار کردن , حضرت دانیال حضرت دانیال فرماید: اگر ببیند در جایی که نمی داند کجاست ادرار می کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند. اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می کند. اگر به جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود. تعبیر دیدن غرق شدن در خوابتعبیر خواب غرق شدن حضرت امام جعفر صادق(ع) حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. مال بسیار, بخت واقبال درکارها , صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب , منفعت. تعبیر خواب غرق شدن محمدبن سیرین محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند. اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. تعبیر دیدن عقرب در خوابتعبیر خواب عقرب امام جعفر صادق (ع) امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است. دشمن , حسود , سخن چین تعبیر خواب عقرب حضرت یوسف (ع) حضرت یوسف (ع) فرماید: تعبیر خواب دیدن عقرب دشمن فریبکار است. تعبیر خواب عقرب ابن سیرین ابن سیرین گوید: اگر در خواب خود مشاهده کرده اید از پیشانی ات عقربی خارج میشود تعبیرش این است که دچار رنج و عذابی سخت میشوی. اگر در خواب دیدی که از آلت مردانه تو عقربی بیرون بیایید تعبیرش این است که صاحب فرزندی میشود که دشمن تو خواهد بود. کشتن عقرب اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی . اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود. اگر ببینی عقرب را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی . تعبیر دیدن دزد در خوابتعبیر خواب دزد دانیال نبی (ع) دانیال نبی فرماید: در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید. تعبیر خواب دزد یوسف نبی علیه السلام یوسف نبی علیه السلام فرماید: دیدن دزد فتنه بود تعبیر خواب دزد محمد ابن سیرین محمد ابن سیرین گوید: اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود. تعبیر خواب تصادف کردن با ماشینتعبیر خواب تصادف وسیله نقلیه دچار سانحه شود: شکست خودخواسته، شاید به دلیل اجتناب از استرس، مسئولیت و یا تغییراتی که در صورت پیروزی نصیب رویابین می‌شود، ترس از شکست، شکست در روابط عاطفی، مشاجره که اگر مثلا با رییستان باشد منجر به سانحه‌ای ناگوار برای شما خواهد بود. گهگاه این رویا می‌تواند اخطاری برای فروپاشی روانی یا جسمانی نیز باشد. تعبیر تشنگی در خوابتعبیر خواب تشنگی محمد بن سيرين محمد بن سيرين گوید: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت تشنه است و آب نمي يافت، دليل كه رنجي و زحمتي بدو رسد و از بهر دين يا از بهر دنيا. اگر بيند تشنه است و نمي يافت يا كسي بدو داد و او نخورد، دليل كه از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد. تعبیر خواب تشنگی خالد العنبری خالد العنبری گوید: تشنگی در خواب ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی یا احساس غربت دلالت داشته باشد. تعبیر گم شدن در خوابتعبیر خواب گم شدن حضرت یوسف (ع) حضرت یوسف (ع) فرماید: اگر کسی خواب ببیند در شهر غریبی گیر افتاده و یا گم شده است به این تعبیر است که فرصت ها و شانس هایی را از دست خواهد داد اما در عوض به جای آن چیزها یا فرصت های تازه را پیدا میکند . تعبیر خواب گم شدن دانیال پیامبر دانیال پیامبر فرماید: گم شدن کسی در شهر غربت در رویاها ما بیانگر رو به روشدن با اتفاقات جدیدی است که انسان را به سمت سعادت و پیروزی میکشاند . تعبیر خواب گم شدن ابن سیرین ابن سیرین گوید: اگر در خواب ببینی گم شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان کسی به تو اهمیتی نمی‌دهد و تو را به حال خودت رها می‌کنند و قدر تو را نمی‌دانند. اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی چیزی از تو گم شده است، اگر آن چیز تعبیر خوبی داشته باشد، دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر تعبیر بدی داشته باشد، تعبیرش این است که کار و امور تو منظم و رو به راه می‌شود. تعبیر دیدن جنازه و جسد در خوابتعبیر خواب جنازه در کفن کارل گوستا یونگ : دیدن جنازه و جسد در خواب بیانگر جنبه ای از خود فرد می باشد که در درونش مرده است همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه این می باشد که بیننده رویا مقصود خود را نمی رساند و خودش را خفه کرده و از درون می کشد. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا جسد ببیند از غیب به او خبر می‌رسد. تعبیر خواب جسد امام جعفر صادق :دیدن جسد و جنازه بر ۳ وجه زیر است : ولایت و حکومت بزرگی عزت و جاه و رفع تعبیر خواب به دوش کشیدن جنازه منوچهر مطیعی تهرانی :دیدن جنازه ای که به دوش کشیده می شود نیکو می باشد و بیانگر فراغت از اندوه و رنج برای خواب بیننده است اگر فردی در عالم رویا این خواب را مشاهده کند اگر بیمار باشد بهبود می یابد و اگر مدیون باشد ادای دین می کند. تعبیر خواب دیدن جنازه خود اگر فردی در خواب جنازه خودش را ببیند عمرش دراز می شود. تعبیر دیدن جنازه و جسد با لباس شیک اگر جنازه ای را با لباسی تمیز و شیک در خواب ببینید، تعبیرش نیکو بوده و برای بیننده خواب خوشحالی و مسرت می رسد. اگر جنازه ای را با لباس بد و کثیف و ژولیده و آشفته ببینید، تعبیرش بد می باشد و دیدن این خواب می توانید نشانه این باشد که در روزهای آینده غمی می رسد. ابراهیم کرمانی : اگر فردی در خواب ببیند که فرد زنده ای را بر جنازه می برند و در پشت جنازه او کسی نیست نشانه این می باشد که عز و جاه و کار بیننده خواب نقصان پیدا می کند تعبیر خواب حمل جنازه در کفن اگر فردی در خواب ببیند که مرده و جنازه او را میبرند، دلیل شرف و بزرگی است که به او رسد اگر کسی در خواب دید که شخص زنده ای، مرده است و او را بر تابوتی می برند، اما کسی آن جنازه را تشییع نمی کند، از اجر و مقام کسی که خواب دیده ایم مرده است، کاسته می شود. اگر کسی مرده ای را دید که او را بر تابوت می برند، و افرادی در پشت تابوت او، تکبیر می گویند، آن مرده، عاقبت به خیر است. اگر سکوت کردند و کسی تکبیر نمی گفت، آن مرده در جهان آخرت گناهکار است و مشکل دارد. دیدن جنازه سنگین وزن دلیل این است که ستم به مردمان کند جنازه سبک دلیل که بر مردمان سبکبار است و حالش نیکو شود. تعبیر خواب نبش قبر مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه نشانه خوب است اما اگر جسد را لمس کند بد است. تعبیر دیدن جنازه بیرون از تابوت اگر کسی جنازه ای را بر تابوتی دید که جنازه از تابوت بیرون است، هنوز از دنیا سیر نشده اگر دو دستش از تابوت بیرون است، از اعمال نیک دستانش تهی است. تعبیر دیدن تشییع جنازه آدم زنده اگر پشت سر جنازه ای که می برند و آن شخص هنوز زنده است، افرادی حرکت می کنند و سخنان نامفهوم می گویند، بد گویی و غیبت او را می کنند. اگر کسی در خواب دید که جنازه ای را بر روی زمین می کشند و تابوتی ندارد، در دنیا و آخرت دارای اجر و پاداش نیست. اگر جنازه در روی هوا می رود و گروهی زیر تابوت در حرکت هستند، آن جنازه دل از دنیا بریده و اعمالش نیز نیکوست. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید، خوب نیست و اگر با بروید ،شما میمیرید تعبیر خواب جنازه در آب حضرت امام جعفر صادق (ع): اگر ببینی جسد مرده ای با جنسیت مذکر روی آب است این به نشانه ی اخلاق کردار و رفتار زشت و بد تو با همسر و فرزندانت است در واقع در این رویا جنازه نشانه ی پلیدی ها زشتی ها و صفت های ناپسند است و ماندن آن روی آب نشانه ی توبه نکردن یا اصلاح این رفتار زننده اگر ببینی خودت کسی را میکشی و جنازه اش را داخل آب می اندازی و سپس به آن نگاه میکنی به نشانه ی مال زیاد و حرامی است که وارد منزلت می شود اگر ببینی دیگران چنین خبری را برایت آوردند تعبیر این است که تو در حق کسی ظلم روا داشته ای یا حق الناسی را پایمال کردی ممکن است یک یا چند نفر از رفتار تو بشدت دلگیر باشند همه آنچه درباره تعبیر خواب باید بدانید + تعبیر انواع خواب تعبیر خواب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*