خانه » متن » متن کامل دعای زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی خط درشت

متن کامل دعای زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی خط درشت

متن کامل دعای زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی خط درشت متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه زیارت عاشورا همراه با ترجمه حضرت امام صادق(ع) فرموده:هرکس بوسیله خواندن زیارت عاشورا، جدم حسین(ع) را زیارت کند (چه از راه دور یا نزدیک) به خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.زیارت عاشورا زیارت عاشورا بسیار پر فضیلت است و خواندن آن بسیار ثواب دارد و دعایی است که مختص امام حسین ع هست که در این دعا دشمنان اهل بیت و امام حسین ع را لعن کرده و زیارتنامه‌ای است که برای زیارت امام حسین(ع) از دور و نزدیک و یارانش و یادآوری واقعه عاشورا به ویژه در روز عاشورا می‌خوانند. این زیارتنامه از امام محمد باقر(ع) نقل شده و دارای اهمیت بسیاری است. ثواب خواندن دعا و فضیلت ها یکی از راویان دعای زیارت عاشورا به نام علقمه از امام باقر(ع) پرسید: فدایت شوم برای کسی که در شهرهای دور از کربلا باشد و در چنین روزی (روز عاشورا) رفتن به سوی قبر آن حضرت برایش ممکن نباشد و بخواهد در این روز از دور زیارتش کند چه ثوابی دارد؟ حضرت در جواب فرمود: من ضمانت می‌کنم کسی که امام حسین را در این روز (با دعای زیارت عاشورا و رعایت آداب آن) از دور زیارت کند تمام آن ثواب‌های از نزدیک برایش نوشته می‌شودمتن کامل دعای زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی خط درشتمتن زیارت عاشورا و معنی زیارت عاشورا *- السلام علیْک یا اباعبْدالله السلام علیْک یابْن رسول الله السلام علیْک یا خیرة الله و ابْن خیرته السلام علیْک یابْن امیرالْمؤْمنین و ابْن سید الْوصیین سلام بر تو ای ابا عبدالله سلام بر تو ای فرزند رسول خدا سلام بر تو ای برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش سلام بر تو ای فرزند امیر مؤ منان و فرزند آقای اوصیاء *- السلام علیْک یابْن فاطمة سیدة نساء الْعالمین السلام علیْک یا ثار الله و ابْن ثاره و الْوتْر الْموْتور سلام بر تو ای فرزند فاطمه بانوی زنان جهانیان سلام بر تو ای که خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین کسی و ای کشته ای که انتقام کشته گانت نگرفتی *- السلام علیْک وعلی الاْرْواح التی حلتْ بفنائک علیْکمْ منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیْل والنهار سلام بر تو و بر روانهائی که فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگی از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من برجایم و برجا است شب و روز *- یا اباعبْدالله لقدْ عظمت الرزیة و جلتْ و عظمت الْمصیبة بک علیْنا و علی جمیع اهْل الاْسْلام ای ابا عبدالله براستی بزرگ شد سوگواری تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام *- و جلتْ و عظمتْ مصیبتک فی السموات علی جمیع اهْل السموات فلعن الله امة اسستْ اساس الظلْم و الْجوْر علیْکمْ اهْل الْبیْت و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها پس خدا لعنت کند مردمی را که ریختند شالوده ستم و بیدادگری را بر شما خاندان *- و لعن الله امة دفعتْکمْ عنْ مقامکمْ و ازالتْکمْ عنْ مراتبکم التی رتبکم الله فیها و خدا لعنت کند مردمی را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه هائی که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود *- و لعن الله امة قتلتْکمْ و لعن الله الْممهدین لهمْ بالتمْکین منْ قتالکمْ و خدا لعنت کند مردمی که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه تهیه اسباب کردند برای کشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند *- برئْت الی الله و الیْکمْ منْهمْ و منْ اشْیاعهمْ و اتْباعهمْ و اوْلیائهم بیزاری جویم بسوی خدا و بسوی شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان *- یا اباعبْدالله انی سلْمٌ لمنْ سالمکمْ و حرْبٌ لمنْ حاربکمْ الی یوْم الْقیامة ای اباعبدالله من تسلیمم و در صلحم با کسی که با شما در صلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز قیامت *- و لعن الله آل زیادٍ و آل مرْوان و لعن الله بنی امیة قاطبة و لعن الله ابْن مرْجانة و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنی امیه را همگی و خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زیاد) را *- و لعن الله عمر بْن سعْدٍ و لعن الله شمْرا و لعن الله امة اسْرجتْ و الْجمتْ و تنقبتْ لقتالک خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند برای پیکار با تو *- بابی انْت و امی لقدْ عظم مصابی بک فاسْئل الله الذی اکْرم مقامک پدر و مادرم بفدایت که براستی بزرگ شد مصیبت تو بر من پس می خواهم از آن خدائی که گرامی داشت مقام تو را *- و اکْرمنی بک انْ یرْزقنی طلب ثارک مع امامٍ منْصورٍ منْ اهْل بیْت محمدٍ صلی الله علیْه و آله و گرامی داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواهی تو را در رکاب آن امام یاری شده از خاندان محمد صلی الله علیه و آله *- اللهم اجْعلْنی عنْدک وجیها بالْحسیْن علیْه السلام فی الدنْیا و الاْخرة خدایا قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین علیه السلام در دنیا و آخرت *- یا اباعبْدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالْمؤْمنین و الی فاطمة و الی الْحسن ای اباعبدالله من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن *- و الیْک بموالاتک و بالْبرائة (ممنْ قاتلک و نصب لک الْحرْب و بالْبرائة ممنْ اسس اساس الظلْم و الْجوْرعلیْکمْ و ابْرء الی الله و الی رسوله) ممنْ اسس اساس ذلک و بنی علیْه بنْیانه و جری فی ظلْمه و جوْره علیْکمْ و علی اشْیاعکمْ و شما بوسیله دوستی تو و بوسیله بیزاری از کسی که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را برپا آرد و به بیزاری جستن از کسی که شالوده ستم و ظلم بر شما را ریخت و بیزاری جویم بسوی خدا و بسوی رسولش از کسی که پی ریزی کرد شالوده این کار را و پایه گذاری کرد بر آن بنیانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما *- برئْت الی الله و الیْکمْ منْهمْ و اتقرب الی الله ثم الیْکمْ بموالاتکمْ و موالاة ولیکمْ بیزاری جویم بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از ایشان و تقرب جویم بسوی خدا سپس بشما بوسیله دوستیتان و دوستی دوستان شما *- و بالْبرآئة منْ اعْدائکمْ و الناصبین لکم الْحرْب و بالْبرآئة منْ اشْیاعهمْ و اتْباعهمْ و به بیزاری از دشمنانتان و برپا کنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بیزاری از یاران و پیروانشان *- انی سلْمٌ لمنْ سالمکمْ وحرْبٌ لمنْ حاربکمْ و ولی لمنْ والاکمْ و عدو لمنْ عاداکمْ من در صلح و سازشم با کسی که با شما در صلح است و در جنگم با کسی که با شما در جنگ است و دوستم با کسی که شما را دوست دارد و دشمنم با کسی که شما را دشمن دارد *- فاسْئل الله الذی اکْرمنی بمعْرفتکمْ ومعْرفة اوْلیائکمْ و رزقنی الْبرائة منْ اعْدائکمْ و درخواست کنم از خدائی که مرا گرامی داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزیم کند بیزاری جستن از دشمنانتان را *- انْ یجْعلنی معکمْ فی الدنْیا والاْخرة وانْ یثبت لی عنْدکمْ قدم صدْقٍ فی الدنْیا و الاْخرة به اینکه قرار دهد مرا با شما در دنیا و آخرت و پابرجا دارد برای من در پیش شما گام راست و درستی (و ثبات قدمی) در دنیا و آخرت *- و اسْئله انْ یبلغنی الْمقام الْمحْمود لکمْ عنْد الله و انْ یرْزقنی طلب ثاری مع امامٍ هدی ظاهرٍ ناطقٍ (بالْحق) منْکمْ و از او خواهم که برساند مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا و روزیم کند خونخواهی شما را با امام راهنمای آشکار گویای (به حق) که از شما (خاندان ) است *- و اسْئل الله بحقکمْ وبالشاْن الذی لکمْ عنْده انْ یعْطینی بمصابی بکمْ افْضل ما یعْطی مصابا بمصیبته مصیبة ما اعْظمه و از خدا خواهم به حق شما و بدان منزلتی که شما نزد او دارید ، که عطا کند به من بوسیله مصیبتی که از ناحیه شما به من رسیده بهترین پاداشی را که می دهد به یک مصیبت زده از مصیبتی که دیده *- و اعْظم رزیتها فی الاْسْلام و فی جمیع السموات و الاْرْض اللهم اجْعلْنی فی مقامی هذا ممنْ تناله منْک صلواتٌ و رحْمةٌ و مغْفرةٌ براستی چه مصیبت بزرگی و چه داغ گرانی بود در اسلام و در تمام آسمانها و زمین خدایا چنانم کن در اینجا که ایستاده ام از کسانی باشم که برسد بدو از ناحیه تو درود و رحمت و آمرزشی *- اللهم اجْعلْ محْیای محْیا محمدٍ و آل محمدٍ و مماتی ممات محمدٍ و آل محمدٍ خدایا قرار ده زندگیم را زندگی محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد *- اللهم ان هذا یوْمٌ تبرکتْ به بنو امیة و ابْن آکلة الْآکباد اللعین ابْن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیْه و آله خدایا این روز روزی است که مبارک و میمون دانستند آنرا بنی امیه و پسر آن زن جگرخوار (معاویه ) آن ملعون پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و آلش باد *- فی کل موْطنٍ و موْقفٍ وقف فیه نبیک صلی الله علیْه و آله در هر جا و هر مکانی که توقف کرد در آن مکان پیامبرت صلی الله علیه و آله *- اللهم الْعنْ اباسفْیان و معاویة و یزید بْن معاویة علیْهمْ منْک اللعْنة ابد الاْبدین خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت بر ایشان باد از جانب تو برای همیشه *- و هذا یوْمٌ فرحتْ به آل زیادٍ و آل مرْوان بقتْلهم الْحسیْن صلوات الله علیْه و این روز روزی است که شادمان شدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتنشان حضرت حسین صلوات الله علیه را *- اللهم فضاعفْ علیْهم اللعْن منْک و الْعذاب (الاْلیم) اللهم انی اتقرب الیْک فی هذا الْیوْم و فی موْقفی هذا خدایا پس چندین برابر کن بر آنها لعنت خود و عذاب دردناک را خدایا من تقرب جویم بسوی تو در این روز و در این جائی که هستم *- و ایام حیاتی بالْبرائه منْهمْ واللعْنة علیْهمْ و بالْموالات لنبیک و آل نبیک علیْه و علیْهم السلام و در تمام دوران زندگیم به بیزاری جستن از اینها و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و خاندان پیامبرت که بر او و بر ایشان سلام باد پس می گوئی صد مرتبه : *- اللهم الْعنْ اول ظالمٍ ظلم حق محمدٍ و آل محمدٍ و آخر تابعٍ له علی ذلک خدایا لعنت کن نخستین ستمگری را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسی که او را در این زور و ستم پیروی کرد *- اللهم الْعن الْعصابة التی جاهدت الْحسیْن و شایعتْ و بایعتْ و تابعتْ علی قتْله اللهم الْعنْهمْ جمیعا خدایا لعنت کن بر گروهی که پیکار کردند با حسین علیه السلام و همراهی کردند و پیمان بستند و از هم پیروی کردند برای کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را پس می گوئی صد مرتبه : *- السلام علیْک یا اباعبْدالله و علی الاْرْواح التی حلتْ بفنائک علیْک منی سلام الله (ابدا) ما بقیت و بقی اللیْل و النهار و لاجعله الله آخر الْعهْد منی لزیارتکمْ سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر روانهائی که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما *- السلام علی الْحسیْن و علی علی بْن الْحسیْن و علی اوْلاد الْحسیْن و علی اصْحاب الْحسیْن سلام بر حسین و بر علی بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین پس می گوئی : *- اللهم خص انْت اول ظالمٍ باللعْن منی و ابْداءْ به اولا ثم الثانی والثالث و الرابع خدایا مخصوص گردان نخستین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اولی را و سپس دومی و سومی و چهارمی را *- اللهم الْعنْ یزید خامسا و الْعنْ عبیْد الله بْن زیادٍ و ابْن مرْجانة و عمر بْن سعْدٍ و شمْرا و آل ابی سفْیان و آل زیادٍ و آل مرْوان الی یوْم الْقیمة خدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبیدالله پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و دودمان ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت پس به سجده می روی و می گوئی : *- اللهم لک الْحمْد حمْد الشاکرین لک علی مصابهمْ الْحمْد لله علی عظیم رزیتی خدایا مخصوص تو است ستایش سپاسگزاران تو بر مصیبت زدگی آنها، ستایش خدای را بر بزرگی مصیبتم *- اللهم الرْزقْنی شفاعة الْحسیْن یوْم الْورود و ثبتْ لی قدم صدْقٍ عنْدک مع الْحسیْن و اصْحاب الْحسیْن الذین بذلوا مهجهمْ دون الْحسیْن علیْه السلام خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السلام را در روز ورود (به صحرای قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را در نزد خودت با حسین علیه السلام و یاران حسین آنانکه بی دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السلام. دعای زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی خط درشت متن کامل دعای زیارت عاشورا با ترجمه فارسی خط درشت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*